Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WPAlchemy_MetaBox has a deprecated constructor in C:\inetpub\wwwroot\site\wp-content\plugins\codecanyon-6463373-web-20-directory-plugin-for-wordpress1\vafpress-framework\includes\wpalchemy\MetaBox.php on line 61
Konservatorių lyderis įspėjo apie grėsmę prarasti dar ketverius metus | BigBenas.com

Konservatorių lyderis įspėjo apie grėsmę prarasti dar ketverius metus

Konservatorių lydersi Gabrielius Landsbergis lapkričio 22 d. Seimo posėdyje visiems priminė, kad jo partija buvo paruošusi išsamų planą.

„Mes, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, prieš rin­ki­mus bu­vo­me pa­ren­gę iš tik­rų­jų iš­sa­mų pla­ną, nau­ją pla­ną Lie­tu­vai apie tai, kaip tu­ri bū­ti spren­džia­mos skur­do pro­ble­mos, apie tai, kaip spręs­ti dar­bo vie­tų sto­ką re­gio­nuo­se, kaip pri­trauk­ti nau­jas in­ves­ti­ci­jas, ko­kio­mis lė­šo­mis nau­do­jan­tis, ko­kiais fon­dais ir t. t., ir t. t.“, – Seimo nariams pasakė politikas svarstant klau­si­mą dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros.

Konservatorius priminė, kad „ne­si­i­mant po­li­ti­nės ly­de­rys­tės mums gre­sia dar ket­ve­ri pra­ras­ti me­tai“.

„Mes ma­tė­me ket­ve­rius me­tus Vy­riau­sy­bę, ku­ri tu­rė­jo šim­tus pri­ori­te­tų, šim­tus gra­žių sie­kių, vi­zi­jų ir pla­nų, ta­čiau fak­tiš­kai nė vie­no dar­bo, ku­ris leis­tų tuos tiks­lus pa­siek­ti. Aš ti­kiuo­si, aš vis dar tu­riu vil­ties, ne­di­de­lę vil­tį ru­se­nan­čią, kad at­si­ras jė­gos ir po­li­ti­nės va­lios pri­pa­žin­ti, kad rei­ka­lin­gi dar­bai ir jie ne­bus leng­vi, ne­bus vien tik vai­vo­rykš­tės ir gra­žūs at­ei­ties sie­kiai, kad tai bus ir aiš­ki po­li­ti­nė ly­de­rys­tė, ku­rios Lie­tu­vai šian­dien ypač rei­kia. De­ja, šian­dien mes to ne­ma­to­me. To­dėl pa­lai­ky­mo iš ši­tos sa­lės pu­sės, de­ja, Saulius Skver­ne­lis šian­dien ne­su­lauks“, – išaiškino G. Landsbergis.

Ekspertai.eu primena, kad jei būtų rinkimus laimėję konservatoriai, tuomet būtų didėję atlyginimai ir pensijos, išvykusieji būtų sugrįžę, eksportas būtų augęs, būtų suklestėję regionai, Lietuva būtų ėjus sėkmingų valstybių keliu, būtų nebenykę kaimai ir miesteliai, kiekvienas norintis būtų gavęs gerą išsilavinimą, būtų sukurta galimybė dirbti ir užsidirbti visoje Lietuvoje, būtų užtikrintas ekonomikos augimas, būtų sukurta europietiška gerovė ir t.t.

 

 

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus

2 komentarai

  1. nu says

    po laiko galit bile ka pliaukst…Yra sakoma-pazdejai..patiesijai,neistesejai -negriesijai..O pazadet Gabrielis gali

  2. Vytautas says

    Be konservatorių valdžioje Lietuvos laukia geresne ateitis

Palikti atsakymą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus skelbiamas.

Susipažinkite su visomis naujienomis!

Dėkojame, kad pasirašėte mus!